Brak realizacji spełniających kryteria

 16'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
W ramach zadania zakupiono i zamontowano: 20 sztuk szafek 4 kolumnowych o wymiarach 1800 x1200 x 490 mm, 40 sztuk szafek 4 kolumnowych o wymiarach 1500 x 1200 x 490 mm, 39 sztuk szafek 3 kolumnowych o wymiarach 1500 x 900 x 490 mm. Koszt wykonania: 59.433,60 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Boisko rekreacyjne do piłki nożnej. Wymiary boiska 43 x 23 m. Pole gry 40 x 20 m. Bramki atestowane o wymiarach 5,0 x 2,0 m 2 komplety. Ogrodzenie boiska z systemowych piłkochwytów o wys. 4,0 m z siatki polipropylenowej i słupków stalowych zabetonowanych o stopach fundamentowych. Piłkochwyty po stronie dwóch krótszych i jednego dłuższego boku boiska. Koszt wykonania: 59.999,99 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Dostawa i montaż urządzeń: wyciskanie siedząc, rowerek, twister, orbitrek, koła Tai Chi małe, wioślarz, skałka wspinaczkowa, tablica z regulaminem, parking na 5 rowerów- 2 kpl, ławka parkowa z oparciem - 4 szt., pojemnik na odpady parkowy - 2 szt. Koszt wykonania: 32.006,42 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Zakres prac: zerwanie obecnie istniejącego parkietu i skucie cokolika przyściennego, usunięcie z podłoża warstwy subitu (lepiku), na którym przyklejony był parkiet, przeszlifowanie pos., uzupełnienie ubytków w posadzce, wyrównanie nierówności podłoża do 3,0 cm, zagruntowanie podł., wylanie masy samopoziomującej na gr. do 10 mm, montaż wykładziny z wywinięciem cokołów, schody: montaż płyty OSB na schodach i montaż wykł., łączna powierzchnia korytarzy ok. 385 m2. Koszt wykonania: 59.667,30 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Zakres inwestycji polegającej na zagospodarowaniu nieużytku na działce nr 130 przedstawia poniższe zestawienie: - podwyższenie terenu do rzędnej 16,80-27,00 m npm, - wykonanie rurociągu PVC-U Ø 300 o długości 72 mb, - wykonanie rurociągów PVC-U Ø 200 o łącznej długości 38 mb, - wykonanie zbieraczy rurą perforowaną PVC Ø 100 o łącznej długości 26 mb, - wykonanie ciągów drenarskich rurą perforowaną PE Ø 75 o łącznej długości 244 mb. Koszt wykonania: 52.261,69 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Zakres prac: Wykonanie podbudowy: - wykonanie koryta - wykonanie w-wy odsączająco – odcinającej z piasku - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Wykonanie nawierzchni: - wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno – bitumicznej 4 cm w-wa ścieralna , 4-7 cm w-wa wiążąca Roboty wykończeniowe: - wykonanie utwardzonego pobocza Koszt wykonania: 65.000,00 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
W ramach zadania wykonano 450 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz obsadzono 200 m krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 12x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Koszt wykonania: 55.986,16 zł Uwagi: odbywały się konsultacje społeczne z mieszkańcami odnośnie technologii wykonania drogi (3 spotkania).

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Zakres opracowania: wykonanie wtórnika z mapy, opracowanie koncepcji budynku świetlicy – 2 egz., dokumentacja techniczna – 5 egz. uzyskanie wszelkich uzgodnień, opracowanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz. uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz warunków technicznych przyłączenia, uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt wykonania: 12.300,00 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
W ramach zadania: dokonano rozbiórki istniejącego chodnika, wykonano nowy chodnik z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 6 cm – 270,18 m2, rozebrano dojście z chodnika do parkingu na wysokości klatki 15B i C, wykonano nowe dojście z chodnika do parkingu na wysokości klatki 15B i C, rozebrano dojście z chodnika do wejścia do klatki 15A, B i C, wykonano nowe dojścia z chodnika do wejścia do klatki 15A, B i C. Koszt wykonania: 36.274,95 zł
 15'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2015

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Droga gminna dz. 370, przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (wbudowano krawężnik z oporem 292 mb. Kostka brukowa/dwuteownik/754 m2, w tym 383 m2 kostka „domino eko” oraz 371 m2 kostka behaton. Koszt wykonania: 125.000,00 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
W ramach zadania: 1.Wykonano projekt zagospodarowania terenu, 2.Uporządkowano i wyrównano teren oraz wykonano ogrodzenie terenu. Ustawiono: 3.Ławkę metalową z oparciem w ilości szt. 2. 4.Kosz na śmieci. 5.Tablicę regulaminową. 6.Bujak na sprężynie. 7.Huśtawkę dwuosobową wahadłową. 8.Zestaw zabawowy (2 ślizgi, ścianka linowa). 9.Stół piknikowy. 10.Karuzelę krzyżową. 11.Huśtawkę wagową. 12.Zestaw fitness (wahadło i twister). Koszt wykonania: 37.601,28 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Zakres prac obejmował: odkrzaczenie wraz z wykoszeniem czaszy stawu, usunięcie namułu z dna stawu (zagospodarowanie urobku po stronie Wykonawcy), odtworzenie skarp stawu, przebudowę zastawki piętrzącej, obsianie nasionami traw skarp. Koszt wykonania 52.726,79 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
W ramach zadania zamontowano 5 kompletów lamp solarnych ulicznych (słup z ochroną antykorozyjną, wysokość min. 6,00 m, słup wzmocniony (strefa wiatrowa II), na fundamencie, źródło światła LED (barwa zimna biała), oprawa uliczna LED o mocy min. 16 W). Koszt wykonania: 29.379,91 zł

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
W ramach zadania zakupiono i zamontowano: 60 sztuk szafek 4 kolumnowycho wymiarach 1500 x 1200 x 490 mm, 39 sztuk szafek 3 kolumnowych o wymiarach 1500 x 900 x 490 mm, Koszt wykonania 69.039,90 zł brutto

Etap realizacji: zrealizowany Rozwiń szczegóły

100%
Prace polegały na wbudowaniu krawężnika z oporem – 313 mb, ułożeniu kostki polbruk koloru szarego gr. 8 cm – 732 m2. Koszt wykonania: 130.000,00 zł
×